021-65612535
سبد خرید 0
« بازگشت به لیست مقالات | ﺳﻪشنبه 1 شهریور 1401 در ساعت 6 : 11 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )
نمایشگر پرینتردار لودسل باسکول 
 
نمایشگر پرینتردار لودسل باسکول جهت اتصال نمایشگر به باسکول دیجیتال و در نهایت نمایش وزن و عملیات توزین بر روی نمایشگر می باشد با اتصال نمایشگر پرینتر دار به باسکول ، اطلاعات از قسمت سینی باسکول به نمایشگر باسکول دیجیتالی انتقال می یابد و نمایشگر پس از دریافت اطلاعات به صورت گزارش ، اطلاعات را چاپ می نماید .
 
ظرفیت نمایشگر برای باسکول دیجیتالی با ظرفیت 60 الی 10000 کیلوگرم می باشد .
توزین ، شمارش و کنترل توسط نمایشگر پرینتر دار باسکول :
1- پس از نصب باسکول ، ابتدا ان را به مدت 12 ساعت به برق شهری وصل کنید تا باطری دستگاه شارژ گردد این امر باعث طول عمر باطری می شود .
2- نمایشگر باسکول پرینتر دار بعد از 15 دقیقه پس از روشن شدن آماده توزین می گردد .
3- زمانی که علامت +- روشن شد نمایشگر باسکول را به برق شهر وصل کنید تا شارژ مجدد شود باسکول را نباید در محیط گرم و در کنار جریان هوا یا کولر و نیز نور مستقیم خورشید قرار داد ، برق ورودی باید مستقل باشد و با دستگاه هایی نظیر یخچال ، فریزر و الکترو موتور مشترک نباشد . 
قبل از روشن کردن باسکول دیجیتالی هیچ جسم یا باری را روی آن نگذارید . بار را پس از توزین از روی باسکول بردارید . 
صفحه ی نمایش : 
شرح علامات پنجره ی نمایشگر باسکول دیجیتال :
HIGH : وزن بیشتر از وزن پیش تعیین شده ( در حالت پیمانه کردن) 
OK :  وزن در محدوده ی از پیش تعیین شده ( حالت پیمانه کردن) 
LOW : وزن کمتر از وزن پیش تعیین شده ( حالت پیمانه کردن)
KG : واحد وزن کیلوگرم است .
Lb : واحد وزن پوند می باشد .
Pcs: (counting)باسکول در حالت شمارشگر می باشد . 
o : صفحه  بارگیر تنظیم و صفر است . باسکوا اماده توزین است .
Net : (NET WEIGHT) وزن خالص ( وزن ظرف کسر گردیده است .) 
+- : علامت ضعیف بودن باطری ، باطری نیاز به شارژ  دارد . 
STABLE   1 : باسکول به حالت تعادل رسیده و وزن صحیح را نشان می دهد . 
PT   2  : باسکول پارسنگ ( از پیش تعیین ) شده است .
(m+)   3 ذخیره سازی اطلاعات انجام شده ( حافظه دستگاه) 
4: نمایش آماده بودن چاپگر 
5: وزن قطعه نمونه برای شمارش کم است . 
6: نمونه برای شمارش کم می باشد .
کلیدهای دستگاه : 
UNIT  : تعیین  واحد توزین (KG,LB)
PST : تعیین حد بالایی و پایینی وزن برای بسته بندی و غیره 
M+ : وارد کردن اطلاعات به حافظه  دستگاه 
TARE: پارسنگ ( کم کردن وزن ظرف و تعیین وزن خالص) 
PT : وارد کردن وزن ظرف 
RE-CALL: خواندن اطلاعات حافظه و حد بالا و پایین پیمانه و وزن ظرف 
CE: پاک کردن محتویات حافظه 
ZERO: صفر کردن و تنظیم صفحه بارگیر 
← : تایید اطلاعات داده شده به دستگاه 
BL : ورود اطلاعات /تعیین وضعیت لامپ نور افشان 
SMPL : تعیین وزن نمونه در حالت قطعه شمار 
COUNT: دکمه  وارد شدن به حالت قطعه شمار 
PRINT: چاپ اطلاعات 
FEED: خروج کاغذ 
 لامپ نور افشان :
هر بار که دکمه را فشار دهیم ، حالتهای زیر پدیدار می شود .
BL.AUTO: لامپ بک لایت بطور اتوماتیک خاموش و روشن می شود .
BL.ON: لامپ بک لایت دستگاه همیشه روشن است .
BL.OFF: لامپ بک لایت دستگاه همیشه خاموش است . 
واحد توزین : 
واحد توزین در این باسکول کیلوگرم (KG) می باشد .
برای توزین کافی است بارمورد نظر را در روی صفحه بارگیر بگذاریم و وزن آن را روی صفحه نمایش مشاهده کنیم حتی المقدوربارباید دروسط صفحه باشد . 
توزین متوالی و مجموع وزن آنها : 
با توزین متوالی می توان چند کالا را وزن نمود و مجموع وزن انها را در حافظه ذخیره کرد .
با فشار دادن دکمه ی M+ اطلاعات صفحه  نمایش وارد حافظه شده و سومین علامت ↓صفحه نمایش روشن می شود اطلاعات زمانی به حافظه وارد می گردد که باسکول در حالت تعادل باشد .اعداد منفی را نمی توان وارد حافظه نمود . حافظه 9999 عملیات را می پذیرد (6 رقم)
در زمان محاسبه مجموع چند وزن ، چاپگر و خروجی RS-232 فعال می باشد . 
بازبینی اطلاعات حافظه : 
با فشار دادن دکمه R محتویات حافظه شامل تعداد دفعات توزین و مجموع وزن ها روی صفحه نمایش ظاهر می گردد .
پاک کردن حافظه : 
برای پاک کردن حافظه دکمه ی R را زده و سپس دکمه ی CE  را فشار می دهیم زمانی که دستگاه از حالت وزن ( یا بالعکس) به حالت شمارش برود ، حافظه پاک م ی شود ، با خاموش شدن دستگاه ، حافظه پاک خواهد شد .
تنظیم  و صفر کردن صفحه توزین :
چنانچه پس از توزین ، عدد صفر نمایان نشد ، دکمه 0 ZERO  را فشار دهید تا باسکول صفر شده و علامت 0 روی صفحه نمایش ظاهر می گردد .
پارسنگ : 
1 – ظرف خالی را روی صفحه بارگیر گذاشته و دکمه T را فشار دهید . می توان چند پارسنگ را بطور متوالی به کار برد . 
2- پارسنگ از پیش تعیین شده : گاهی اوقات وزن ظرف را می انیم و می خواهیم وزن محتویات را مشخص کنیم . در این حالت وزن ظرف را با استفاده از دکمه T  به دستگاه می دهیم .
بازبینی پارسنگ از پیش تعیین شده : دکمه Rو PT  را فشار می دهیم تا مقدار تعیین شده ظاهر شود . پاک کردن پارسنگ از پیش تعیین شده : دکمه  R و PTوCE را فشار دهید تا علامت NET  از صفحه نمایش محو شود . 
    تنظیمات حداقل وزن : فرض کنید می خواهیم حداقل وزن 20 کیلوگرم باشد .
دکمه PST: را فشار میدهیم 0-------L      
 دکمه    را یک بارفشار می دهیم . 00-------L 
دکمه     را دوبار فشار می دهیم .   02------------L 
دکمه    را سه بار فشار می دهیم .  020.000
 چاپگر :
چاپگر داخلی اپسون مدل (M-150II)16L16  حرف در هر خط و سرعت 1 خط در ثانیه 
نصب کاغذ رول به عرض 44.5 میلیمتر و قطر رول 50 میلیمتر در محل کاغذ چاپگر و فشار کلید  FEED و در حین نصب نباید کاغذ تا شود . 
جوهر نواری : قبل از نصب جوهر نواری ، کاغذ را خارج و سفت کنید.
 تنظیم حداکثر وزن : 
فرض کنیم می خواهیم حداکثر وزن 25 کیلوگرم باشد (حداکثر وزن حتما باید از حداقل وزن بیشتر باشد )
دکمه   ← را یک بار فشار می دهیم .  0-----------------H
دکمه  ← را یک بار فشار می دهیم.  00-----------------H
دکمه ^ را دو بار فشار می دهیم.  02   -----------------H
دکمه ← را یک بار فشار می دهیم.  020-----------------H
دکمه ^  را پنج  بار فشار می دهیم.  025-----------------H
دکمه ← را سه  بار فشار می دهیم.  025      000
چگونگی علامت هشدار باسکول : 
علامت هشدار بصورت بوق با روشن شدن HIGH و LOWو OK صفحه نمایش و یا هر دو می باشد . 
برای تنظیم موارد فوق از دکمه ^ و  ←  استقاده کنید . 
تنظیم بوق و علامت هشدار حداکثر و حداقل وزن : 
می توان موارد فوق را به دلخواه تنظیم کرد . مثلا زمانی که وزن در محدوده  مجاز است ،علامت OK و زمانی که بیش از مقدار تعیین شده است ، علامت HIGH  و زمانی که کمتر از حد مجاز است ، علامت LOW  روشن شود . در ضمن وقتی که باربیش از حد مجاز است ، بوق زده می شود . برای روشن شدن مطلب به مثال ذیل توجه فرمایید .( باید عدد مربوطه روی 11 تنظیم شود ) 
دکمه ←   را یک بار فشار دهید .     0----b
دکمه ^  را دو بار فشار دهید  .           1----b
دکمه ← را یک بار فشار دهید10   b             .
دکمه ^  را دو بار فشار دهید  11  b              . 
دکمه ← را یک بار فشار دهید                  0000              
 تنظیم برای یک وزن خالص : 
فرض کنید می خواهیم از یک حد باسکول استفاده کنیم . مثلا می خواهیم باسکول قبل از وزن 20 کیلوگرم ، علامت low  را نشان دهد ، وقتی که بیش از 20 کیلوگرم شد علامت HIGH  را نشان می دهد . در این صورت پس از تعیین حداقل وزن و ظاهر شدن علامت 0-------H دکمه PST  را می زنیم  
باسکول به حالت توزین برگشته و علامت 0000را نشان می دهد . برای خارج شدن از تنظیمات ، باید دکمه UNIT  را بزنیم تا باسکول به حالت توزین برگردد . 
شمارش قطعات ( قطعه شماری ) : 
شمارش ساده : 
دکمه SMPL  را فشار می دهیم و تعداد نمونه (10،20،50یا 100 عدد) را برای باسکول صنعتی تعیین می کنیم . هر بار دکمه ی SMPL  را فشار دهیم اعداد 100،50،20،10  ظاهر می شوند .
تعدادی قطعه مشخص روی صفحه ی باسکول می گذاریم و دکمه COUNT را می زنیم . 
اماده شمارش و علامت SAMP ظاهر می گردد . 
هر چقدر تعداد نمونه بیشتر باشد ، دقت شمارش نیز بیشتر می شود . 
دقت شمارش با 10 عدد نمونه حدود 95% است . 
دقت شمارش با 50 عدد نمونه حدود 98% است . 
برای نمونه تعداد نا مشخصی قطعه را روی باسکول می گذاریم ، حال باسکول تعداد قطعات را نشان می دهد . در صورتی که تعداد بسیار کم باشد ، علامت SMPLو PCS روشن می شود . 
در صورتی که وزن بسیار کم باشد ، علامت COUNT و PCS  روشن می شود .
خریداران گرامی میتوانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانند با کارشناسان ما تماس بگیرند و یا به دیگر مقالات درج شده در وبسایت مراجعه کنند. ما در باسکول نیکو همواره تمام تلاشمان بر این است که پاسخگوی تمام سوالات خریداران گرامی باشیم و بتوانیم بهترین مشاوره خرید را ارائه دهیم.
 
ارسال نظر
نام شما :
تلفن تماس :
متن پیغام :
10 / 10
از 1 کاربر
نمایش همه
علاقه مندی ها ()